Obchodní podmínky

MDK obchod s.r.o.
Jinolice  č.p. 27
Jinolice
506 01

ičo: 05059291

C 37084 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchodě www.levnepohadky.cz
 
Upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je


C 28253 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové/neplátce Dph)
, jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "kupující"). 
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
 
Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností MDK obchod s.r.o.. nebo s ní jinak jedná. 
 
Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2)  Sdělení před uzavřením smlouvy (§ 1820 a § 1821 Nového Občanského zákoníku)

Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, vyjma poplatků za dopravu (pokud není stanoveno jinak)

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu

c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění

d) v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li stanoveno jinak

e) ceny zboží a služeb jsou na eshopu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, avšak ceny za zvolenou dopravu se liší dle zvolené metody doručení zboží.

f) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího.

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž tato může být na žádost spotřebitele prodávajícím zaslána emailem;


3)  Smlouva a uzavření smlouvy

Kupující si vybere v internetovém obchodu zboží a toto vloží do nákupního košíku. Následně vyplní způsob dopravy a platby a dále vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako spotřebitel (vyplní jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon) nebo jako podnikatel (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ, e-mail a telefon). Následně odešle objednávku. Po odeslání objednávky kupující obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky na svůj e-mail. 
 
Při objednání zboží může prodávající uskutečnit telefonické ověření objednávky daného zboží. V případě, že se nepodaří objednávku telefonicky ověřit, má prodávající vyhrazeno právo objednávku zrušit bez dalšího upozornění. 
 
Objednávku může kupující zrušit pouze do doby než bude prodávajícím expedována (maximálně však do jednoho dne od objednání, o expedici zboží bude kupující informován emailem nebo SMS zprávou), a to emailem nebo telefonicky, viz. "kontakty". Objednávku zboží může kupující zrušit do doby než bude prodávajícím telefonicky ověřena. 
 
Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího není dále přístupná jiným subjektům. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 
 
Ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.


4) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, která je uvedena v sekci kontakt či kontakty na úvodní straně internetového obchodu.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, pohlaví a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

5.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

5.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

6.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

6.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7) Cena

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
 
Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Do ceny je již zahrnut i poplatek za likvidaci elektroodpadu. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, dobírečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím.

 
8) Záloha na zboží

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo upravené zboží dle přání kupujícího anebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

 
9) Splátkový prodej

V případě zájmu kupujícího je možné uhradit cenu zboží formou splátkového prodeje prostřednictvím uzavření smlouvy o splátkovém prodeji. Smlouvu lze uzavřít v internetovém obchodě prodávajícího. Konkrétní podmínky uzavření smlouvy o splátkovém prodeji jsou uvedeny v příslušných kategoriích nákupu na splátky.

 
10) Způsob platby

- platba bankovním převodem (předem na účet) - kupující po odeslání objednávky obdrží od prodávajícího e-mailem "Výzvu k platbě" s pokyny k platbě. Platba je zasílána na bankovní účet prodávajícího. Variabilní symbol při platbě bývá zpravidla číslo objednávky. 
 
- dobírka (platba v hotovosti přepravci) 
 
- v hotovosti při předání 
 
Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dní dnů od odeslání objednávky. V případě, že kupující nezaplatí cenu zboží v uvedené lhůtě vyhrazuje si prodávající právo objednávku bez jakéhokoli dalšího upozornění zrušit..

 
10) Způsob dodání

Ceny a další podrobnosti ohledně dopravy jsou obvykle sdělovány kupujícímu před potvrzením objednávky ze strany kupujícího v okamžiku vložení příslušného zboží do košíku. Zboží označeno popiskem "SKLADEM" je expedováno zpravidla do jednoho pracovního dne od objednání. 
 
Možnosti dodání a převzetí zboží: 
 
1) osobní odběr provozovna a sklad Jičín
 
2) doprava ze strany prodávajícího 
 
3) doprava PPL, českou poštou či expedicí přes zasilkovna.cz - doručení zpravidla 1-3 pracovní dny po expedici zboží 


11) Převzetí zboží kupujícím

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu, případně ochranné lepicí pásky. Jakékoliv zjištěné závady zapíše kupující do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží kupující zásilku nepřevezme. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel. V případě, že je zboží dále zabaleno ve stretchové folii, na které jsou polepy s upozorněním "křehké", apod., kupující veškerý tento původní obal ponechá nejméně po dobu řádného odzkoušení zboží. V opačném případě, pokud dojde k poškození zboží při přepravě a původní obaly nebudou zachovány, přepravce se zpravidla zříká zodpovědnosti za vady způsobené při přepravě. 
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu uvedenou v sekci kontakt či kontakty na úvodní stránce internetového obchodu nebo telefonicky, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou na fakturační adresu prodávajícího.

Specifikace zboží:

Zboží media na DVD - Pokud není u produktu v popisu uvedeno jinak jedná se o papírový či kartonový obal obchodně běžně zvaný Pošetka,jiné produkty jsou popsány dvd plastová krabička či digipack.Fota se nemusejí shodovat s originálem-fota mohou být jen ilustrativní. U některého zboží z našeho sortimentu jde o prodej dvd, která dříve vyšly a prodávali se jako příloha DVD v novinách a časopisech, dále v nabídce naleznete DVD, které nakupujeme od zahraničních dodavatelů je tedy možné, že některá dvd mohou obsahovat polepky starých a neaktuálních cen, dále pak neaktuálních obalů atd.

 
12) Doklady

Spolu se zbožím kupující obdrží fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.

 
13) Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 
14) Potvrzení souhlasu s VOP a reklamačním řádem

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti W-Company cz s.r.o

 
15) Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

 

 


Rc modely